ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ Crispy ਤੇ ਟੇਸਟੀ Chilli Potato

ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ Crispy ਤੇ ਟੇਸਟੀ Chilli Potato


Chilli Potato ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚਟਪਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਲੀ ਪੋਟੈਟੋ ਖਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਚਿੱਲੀ ਪੋਟੈਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ Chilli Potato ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ:

The post ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ Crispy ਤੇ ਟੇਸਟੀ Chilli Potato appeared first on Daily Post Punjabi.Source link

Author Image
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: