ਪੰਜਾਬ

ਅਕਾਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਟਕਸਾਲੀ’ | ਕਹਿੰਦਾ ‘ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ’

ਅਕਾਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਟਕਸਾਲੀ’ | ਕਹਿੰਦਾ ‘ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ’