ਪੰਜਾਬ

ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੈ ਇਲਾਜ, ਸ਼ੁਗਰ-ਬੀਪੀ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ

ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੈ ਇਲਾਜ, ਸ਼ੁਗਰ-ਬੀਪੀ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ