ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ

ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਸੀ

[ad_1]

ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਟਕ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾ ਖ ਸ਼ ਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ ਰਾ ਸ ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਾਖਿਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕ ਰੇ ਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾ ਕ ਸ਼ ਸ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ ਸ ਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਲਈ ਲੈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਜ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੱਲੀ ਹੋ ਗਿ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾ ਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱ ਕ ਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ

ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱ ਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਕਸ਼ਸ ਪੁੱ ਜ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਿ ਮਾ ਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸ ਰ ਕ ਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।

The post ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਸੀ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link