ਪੰਜਾਬ

ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ , ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ

ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ , ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੂਦੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਮ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ , ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੂਦੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਮ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ