ਪੰਜਾਬ

ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਓ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਦੇਖਲੋ…

ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਓ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਦੇਖਲੋ…