ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅ-ਪਾ-ਮਾ-ਰ-ਗ,

ਚਿਟਾ ਚਿਟਾ ਕਿਤੇ ਮ-ਰ-ਕ-ਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਰੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰ-ਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚਾਵਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਰ-ਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਫੁੱ-ਲ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੇਵਨ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਸ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ 250 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀ-ਘ੍-ਰ-ਪ-ਤ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ-ਧੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱ-ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਾਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ

ਜਿਹਾ ਰ-ਗ-ੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ-ਥ-ਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: