ਪੰਜਾਬ

ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ

ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦੀਆ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੀ ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਦੀ ਆ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ

ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦੀਆ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੀ ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਦੀ ਆ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ