ਪੰਜਾਬ

ਕਹਿਣਾ ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ,ਪਰ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ | ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕਹਿਣਾ ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ,ਪਰ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ | ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕਹਿਣਾ ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ,ਪਰ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ | ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ