ਪੰਜਾਬ

ਕੁਆਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਅੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਕੁਆਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਅੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕੁੜੀ ਕੰਜਰੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਗਰੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਔਡਰ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇਲ ਚ ਭੇਜੋ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫੂਕਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ ਲੁੱਚੀ ਨੇ