ਪੰਜਾਬ

ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇੱਕਲੀ ਦੇਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਕਰਲੀ ਬੰਦ, ਸੱਦ ਪੁਲਿਸੀਏ ਸਾਥੀ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ

ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇੱਕਲੀ ਦੇਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਕਰਲੀ ਬੰਦ, ਸੱਦ ਪੁਲਿਸੀਏ ਸਾਥੀ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾਇਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਢਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇਆ ਪੁਤਾ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ saspend ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਵਾਂ ਓਨੂੰ ਸਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬਾਂਦਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਅਾ

ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇੱਕਲੀ ਦੇਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਕਰਲੀ ਬੰਦ, ਸੱਦ ਪੁਲਿਸੀਏ ਸਾਥੀ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾਇਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਢਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇਆ ਪੁਤਾ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ saspend ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਵਾਂ ਓਨੂੰ ਸਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬਾਂਦਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਅਾ