ਪੰਜਾਬ

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ