ਪੰਜਾਬ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਹੈ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਤੋ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਸਕੇ। ਦੋਵੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਲਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਤੋ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਸਕੇ। ਦੋਵੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਲਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।