ਪੰਜਾਬ

ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ‘ਲੈਲਾ

ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ‘ਲੈਲਾ