ਪੰਜਾਬ

ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਛੱਡ ਗਏ ,ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੜਫ ਤੜਫਕੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਘੇਰੇ

ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਛੱਡ ਗਏ ,ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੜਫ ਤੜਫਕੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਘੇਰੇ