ਪੰਜਾਬ

ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਣ ਵੱਲੋਂ ਧਮਾਕਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੱਚ

ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਣ ਵੱਲੋਂ ਧਮਾਕਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੱਚ