ਪੰਜਾਬ

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨੀ ਹੁੰਦੀ

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਅਤੇ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋ-ੜੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋ-ੜੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ,ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂ-ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤਿ ਵਾ-ੜਾ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਾ ਆ–ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰ-ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗ-ਰਾ-ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਰੁ-ਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ-ੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੈੱ-ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।