ਪੰਜਾਬ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਇਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਥੱ-ਕੋ-ਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਥੱ-ਕੋ-ਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁ-ਸ-ਤੀ ਫੁ-ਰ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਕ ਢਿੱ-ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌ-ੜਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਥ ਕਾ ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੌ-ੜਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿ-ਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿ ਆ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਜਿਹਾ ਆ-ਉ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ

ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲ ਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਰਸ ਬਾ ਹ ਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਪ-ਲੱ-ਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ