ਪੰਜਾਬ

ਦਸਵੀਂ ‘ਚ ‘ਚ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੱਖੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਧੋਖਾ

ਦਸਵੀਂ ‘ਚ ‘ਚ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੱਖੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਜਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਜੇ ਧੋਖਾ ਹੋਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਓਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣੂ

ਦਸਵੀਂ ‘ਚ ‘ਚ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੱਖੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਜਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਜੇ ਧੋਖਾ ਹੋਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਓਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣੂ