ਪੰਜਾਬ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ