ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗ਼-ਲ-ਤੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਮਰਦ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਈ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਆਦਿ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍-ਰ-ਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ-ਦ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋ-ਖ-ਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋ-ਲੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਤੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁ-ਰੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਅ-ਣ-ਜਾ-ਣ ਹੈ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਕੇ ਉਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕੇ ਬਸ ਇਸੇ ਚੱ-ਕ-ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋ-ਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵ-ਧਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਫ-ਰੂ-ਟ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱ-ਖ ਤੋਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਦਿਆਂ ਖਾ-ਦ ਸ-ਪ-ਰੈ-ਅ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਅਤੇ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਣਿਜ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲੰ-ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾ-ਣੀ-ਆਂ ਭੁੱ-ਲ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼-ਰੂ-ਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: