ਪੰਜਾਬ

ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋ ਭੜਕਿਆ ਸਰਪੰਚ

ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋ ਭੜਕਿਆ ਸਰਪੰਚ JDO KESE DE BAHEN DEA TsvERA VIRL KARUNGE TA AGLLA SAB KHUJ KAR KE HE JAEGA AGG V LGA KE JAWEGA CAHE SARPANCH HE HOWE KE JE KOE KESE DE KUDE DE MOVE BNA KE VIRAL KARE TE KE PTA KLL NU VIRL KARN LAG PAWE MOVE NU VIRL KARN DA HKK KES NE DEETA A KMM BAHUT BADEA KETA SARPANCH NE JO GHAR JA KE AGG LAGAE TE SETAR FEREA MAE TA BADEA KAHANGA FER A PATRKAR GUDE NE APNE KAHWER TA BNA DETE ES NU EHE NE PTA V JE KOE TEREA ASHLEL PHOTMA PAWE TU DSS SODA PREWAR KE KAREG BENA BJJA TO KEO JDO AGLE DEA KUDE DEA PHOTOMA BNA KE VIRL KARUNGE TA NATEJE EHE NEKALN GE SETRAR VE SARE TABER KAHNE PENE A Y NE SOCH SAMJ KE KESE DE VIDEO BANUN WALEO TE VIERL KARN WALEO KAE WAR ES TRA DE GHATNA V BAPER JANDE HAERead more