ਪੰਜਾਬ

ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ,CCTV ਚ’ ਕੈਦ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ

ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ,CCTV ਚ’ ਕੈਦ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ

https://www.youtube.com/watch?v=YTXqok9BSG0