ਮੈਡਮ ਬਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘਰ ਫਿਰ
ਪੰਜਾਬ

ਮੈਡਮ ਬਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘਰ ਫਿਰ

[ad_1]

ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਵ੍ਹੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ ਬੰ ਧ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਤ ਲਾ ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਆਉਦੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾ ਪ ਰ ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੰ ਡੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋ ਕੋਈ ਅਵਾਜ ਨਹੀ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾ ਲ ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁ ਰੀ ਤਰਾ ਸ਼ ਰਮਿੰਦਾ ਜੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋ ਨੀਰਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ

The post ਮੈਡਮ ਬਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘਰ ਫਿਰ appeared first on News 35 Media.

[ad_2]

Source link