ਪੰਜਾਬ

ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਭਾਲੂ ਨੇ ਛੇੜੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ

ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਭਾਲੂ ਨੇ ਛੇੜੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿਲਗੀਆਂ ਰਬ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾਂ ਛਤ ਫਾੜ ਕਿ ਦਿੰਦਾ,ਜਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਖੋਂਹਦਾਂ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਂਹਦਾਂ ਭਾਲੂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ ਭਾਲੂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ।

ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਭਾਲੂ ਨੇ ਛੇੜੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿਲਗੀਆਂ ਰਬ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾਂ ਛਤ ਫਾੜ ਕਿ ਦਿੰਦਾ,ਜਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਖੋਂਹਦਾਂ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਂਹਦਾਂ ਭਾਲੂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ ਭਾਲੂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ।