ਪੰਜਾਬ

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ? ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ? ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?