ਪੰਜਾਬ

ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ Jathedar ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ Jathedar ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ