ਪੰਜਾਬ

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ-ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ-ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ-ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ | ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ,ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਆਵੇ