ਪੰਜਾਬ

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ