ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ? ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ? ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ? ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

Author Image
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: